Bokedalen


Bokedalen norr om Jonsereds samhälle är ett mångformigt område med höga natur- och kulturmiljövärden. Det är ett av Partilles viktigaste friluftsområden och ett naturreservat sedan 1998.

Höstmorgon i Bokedalen

Höstmorgon i Bokedalen

Området domineras av äldre ädellövskog med stora bestånd av bok och ek, men här finns också alm, ask och lind. De många gamla, grova träden ger dalen en speciell karaktär. Kring Bokedalsbäcken och Linnekullen finns beteshagar med gamla ekar. På höjderna, till exempel Korpeberget och sluttningen ovan Aspen, dominerar äldre tallskog. De knotiga tallarna med pansarbark är upp emot 220 år.

Bokedalens kulturmiljöer är en del av riksintresset Jonsered, med bland annat en herrgård uppförd i renässansstil, ekonomibyggnader, torp och tillhörande odlingslandskap. I närheten av Ramsjön ligger torpet Freden (se nästa uppslag), ett centrum för friluftsliv i Friluftsfrämjandets regi. Humlebadet vid Aspen är en populär badplats. En naturstig med informationsmaterial finns.